Po co bada się skład chemiczny substancji? Komu zlecić takie badania?

Badania składu substancji określają składniki i substancje chemiczne obecne w produkcie. Ta metoda badawcza jest stosowana w celu poparcia twierdzenia, że produkt zawiera [lub nie zawiera] określonych składników. Badanie składu substancji może być wykonane z jednego lub więcej z następujących powodów:
Ustanowienie linii bazowej dla celów kontroli jakości.

Zbadanie składu składnika, aby pomóc w określeniu jego funkcji lub pochodzenia.

Zbadanie bezpieczeństwa składnika w celu poparcia oświadczenia marketingowego.

Badanie składu substancji jest ważną częścią toksykologii. Jest to metoda naukowa służąca do oceny składu chemicznego substancji. Stosuje się ją w celu określenia tożsamości składników nieznanej substancji i rozróżnienia substancji o podobnych właściwościach.

Polecamy: badania składu substancji, aparatura laboratoryjna, wzorce chemiczne – Tusnovics

Substancja, która jest analizowana za pomocą badań składu, nazywana jest „próbką badawczą”.

Badana próbka może być czystą substancją lub może być mieszaniną, prostą lub złożoną. Do określenia tożsamości i ilości składników w badanej próbce stosuje się różne techniki analityczne. Techniki te obejmują:

Spektrometrię masową (MS)

Spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Spektroskopię w podczerwieni (IR)

Spektroskopię ultrafioletowo-widzialną (UV/VIS)

Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (XRD)

Chromatografia gazowa (GC)

Najlepszym sposobem jest skorzystanie z pomocy laboratorium normalizacyjnego lub użycie standardowego materiału odniesienia (SRM). Możesz wysłać do nich próbkę, a oni ją zbadają. Otrzymasz z powrotem raport, który powie Ci z czego składa się Twoja substancja.

Poza identyfikacją określonych materiałów analitycy substancji są odpowiedzialni za dokumentowanie swoich ustaleń i zgłaszanie wszelkich rozbieżności, które mogą wynikać z niewłaściwych procesów produkcyjnych lub zanieczyszczenia substancjami obcymi. Mogą oni również wykorzystać swoją wiedzę do pomocy w opracowywaniu nowych produktów lub ulepszaniu istniejących.

Wady:

Analiza substancji może być kosztowna i czasochłonna w zależności od ilości wymaganych informacji i liczby potrzebnych testów. Może zaistnieć konieczność przetransportowania próbki do wyspecjalizowanej placówki w celu przeprowadzenia dalszych badań, a wyniki mogą zająć naprawdę wiele czasu.

Różne rodzaje testów toksyczności obejmują:

Testy toksyczności ostrej: Testy te określają, jak duża ilość (dawka) danej substancji jest trująca dla organizmu. Dawka śmiertelna substancji nazywana jest wartością LD50. Wartość ta może być wykorzystywana jako wytyczna dla bezpiecznego obchodzenia się z substancją w przemyśle. Na przykład, jeśli substancja ma wysoką wartość LD50, jest mniej prawdopodobne, że spowoduje ona szkody, jeśli zostanie rozlana podczas produkcji lub transportu.

Popularnym badaniem toksyczności ostrej jest badanie oczu metodą Draize’a, w którym substancje są aplikowane bezpośrednio do oczu zwierzęcia; jeżeli spowoduje to poważne uszkodzenie lub ból u zwierzęcia, w ciągu kilku godzin lub dni może nastąpić śmierć z powodu zapalenia i wtórnego zakażenia. Badania ostrej toksyczności są zazwyczaj badaniami krótkoterminowymi.

Scroll to Top